Avis Legal

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Bar Resturant Olius s.c.p. , responsable del lloc web, d’ara endavant, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén complir amb les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment estricte de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables.

Bar Resturant Olius s.c.p. es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que es pugui advertir o donar a conèixer als usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web de Bar Resturant Olius s.c.p. 


1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom social: Bar Resturant Olius s.c.p. 
Nom comercial: Bar Resturant Olius s.c.p. 
Cif: NÚMERO CIF
Adreça: C/ Espigol, nº 3. Pol. Ind. Olius, 25283
Correu electrònic: info@barolius.com

2. OBJECTE

A través del lloc web, oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan sigui necessari facilitar dades de caràcter personal per a l’accés a determinats continguts o serveis, l’usuari garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat adequat d’acord amb la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de política de privacitat.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tot el contingut que es mostra a l’espai web i, en particular, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, les marques registrades o qualssevol altres signes d’ús industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i a totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar- Per tant, l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a l’espai web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets, llevat que s’indiqui expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de l’espai web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’espai web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per la societat o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest espai, així com l’espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació de propietat intel·lectual. L’empresa posseeix els elements que componen el disseny gràfic de l’espai web, menús, botons de navegació, codi HTML, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’espai web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a l’ús d’aquests elements. El contingut proporcionat a l’espai web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni enregistrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es disposi de l’autorització prèvia i per escrit de l’entitat esmentada.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright”, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts. L’usuari d’aquest espai web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de qualsevol mitjà o acció legal que li correspongui en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit de l’espai web, així com dels continguts i serveis, d’acord amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (II) les condicions generals d’ús de l’espai web; (III) la moral i els bons costums generalment acceptats i (IV) l’ordre públic.
Proporcionar tots els mitjans i requisits tècnics que es requereixen per accedir a l’espai web.
Facilitar informació veraç omplint els formularis continguts en l’espai web amb les seves dades personals i mantenint-los al dia en tot moment perquè respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.
Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, l’usuari haurà d’abstenir-se també de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes condicions generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’espai web, sense complir les condicions requerides per a aquest accés.
Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’espai web, dels seus proveïdors o de terceres persones.
Introduir o difondre a la societat virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, dels proveïdors o dels tercers.
Intentar accedir, utilitzar i/o manipular dades de l’empresa, proveïdors de tercers i altres usuaris.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès.
Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
Obtenir i tractar d’obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, si escau, hagin estat posats a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, aquells que s’acostumen a utilitzar a Internet perquè no suposen un risc de danys o incapacitat de l’espai web i/o els continguts.
En particular, i merament orientatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers la informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

• indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, penals, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

• indueixin, incitin o promoguin accions, actituds o pensaments discriminatoris sobre la base del sexe, raça, religió, religió, religió, religió, creences, edat o condició.

• incorporar, posar a disposició o permetre l’accés a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

• indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, risc o perjudicial per a la salut i l’equilibri psíquic.

• està protegida per la legislació de protecció intel·lectual o industrial de la societat o de tercers sense que es pugui autoritzar l’ús previst d’Internet, la intimitat personal i familiar o la imatge de les persones.

• constitueix qualsevol mena de publicitat.

• incloeu qualsevol classe de virus o programa que impedeix el normal funcionament de
Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’espai web, se li facilita una contrasenya, està obligat a utilitzar-la de forma diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Així mateix, es compromet a notificar a l’empresa qualsevol esdeveniment que pugui suposar un mal ús de la seva contrasenya, tals com, sense limitació, el seu robatori, pèrdua o accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, fins que no facis la notificació anterior, l’empresa quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent la seva responsabilitat qualsevol ús il·lícit dels continguts i/o serveis de l’espai web per qualsevol tercer il·legítim. Si vostè negligentment o no compleixi amb qualsevol de les obligacions establertes en aquestes condicions generals d’ús, respondrà de tots els danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’incompliment per part de l’empresa.

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el lloc web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es responsabilitza de les decisions que es puguin adoptar a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

El servei es podrà suspendre, o la relació amb l’usuari immediatament resolt, si es detecta que una utilització del seu espai web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrària a aquestes condicions generals d’ús. No som responsables de danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web.

Només serà responsable de l’eliminació, al més aviat possible, dels continguts que puguin generar aquests danys, sempre que així es notifiqui. En particular, no serem responsables de cap dany que pogués sorgir, entre d’altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, causades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.
Intrusions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
Abús indegut o indegut de l’espai web.
Errors de seguretat o navegació causats per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquesta. L’administrador de l’espai web es reserva el dret d’eliminar, completament o en part, qualsevol contingut o informació present en l’espai web.
L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de l’espai web. Així mateix, queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informació que es pugui rebre a conseqüència dels formularis de recollida de dades, sent el mateix únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, l’usuari podrà ser reclamat pels danys i perjudicis causats.

Vostè mantindrà a l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o reclamacions de tercers a conseqüència del seu accés o ús de l’espai web. Així mateix, vostè es compromet a indemnitzar els danys derivats del seu ús de “robots”, “aranyes”, “rastrejadors” o eines similars utilitzades amb la finalitat de recopilar o extreure dades o qualsevol altra actuació per part seva que suposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’espai web.

7. HIPERVINCLES

L’usuari es compromet a no reproduir de cap manera, fins i tot mitjançant un hipervincle o hiperenllaç, l’espai web, així com qualsevol dels seus continguts, llevat que expressament s’autoritzi per escrit el responsable del fitxer.

L’espai web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb la finalitat de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadors. D’acord amb això, l’empresa no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni es troba en una posició de garant o/o part oferta dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’espai web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que enllacen amb el nostre lloc web (i) no poden tergiversar la seva relació ni afirmar que aquest vincle ha estat autoritzat, ni incloure marques, noms, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra empresa; (II) no podran incloure continguts que puguin ser considerats insípid, obscens, ofensius, controvertits, que incitar a la violència o la discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (III) no pot enllaçar a cap pàgina d’espai web diferent de la pàgina d’inici; (IV) ha d’enllaçar amb l’adreça de l’espai web, sense permetre l’espai web que realitzi l’enllaç per reproduir l’espai web com a part del seu lloc web o dins d’un dels seus “marcs” o crear un “browser” en qualsevol de les pàgines del lloc web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que esborri qualsevol enllaç a l’espai web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva supressió.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb l’espai web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per a la utilització d’alguns dels serveis, l’usuari haurà de facilitar amb antelació certes dades de caràcter personal. L’empresa processarà les dades automàticament i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com a l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la política de privacitat.

9. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en l’espai web, amb l’objectiu de reconèixer-lo com a usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci de l’espai web mitjançant la preselecció de la seva llengua, o els continguts més desitjats o específics.

Les cookies recullen l’adreça IP de l’usuari sent Google responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són arxius enviats a un navegador, a través d’un servidor web, per registrar la navegació de l’usuari en l’espai web, quan l’usuari permeti la seva recepció. Si ho desitja pot configurar el seu navegador per ser notificat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Consulteu les instruccions i els manuals del vostre navegador per a més informació.

Gràcies a les cookies, és possible reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de proporcionar continguts i oferir-li preferències de navegació o publicitat que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com a mesurar visites i paràmetres de tràfic, monitorar el progrés i nombre d’entrades.

10. REPRESENTACIONS I GARANTIES

Amb caràcter general, els continguts i serveis oferts en el lloc web tenen una finalitat merament informativa. Per tant, en oferir-los, no es dóna cap garantia o representació en relació amb els continguts i serveis oferts en l’espai web, incloent-hi, sense caràcter limitatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o COMERCIABILITAT, excepte en la mesura en què aquestes declaracions i garanties no siguin excloses per la llei.

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en cap cas d’impossibilitat de prestar servei, si és deguda a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del govern, i en general tots els casos de força major o cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals d’ús, així com l’ús de l’espai web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili del responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes condicions generals d’ús resulti inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes condicions generals d’ús resultin inexigibles o nul en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a modificar o substituir aquesta estipulació per una que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i reclamació reflectida en l’estipulació original.